Disclaimer

Belangrijke boodschap:
Het is illegaal om deze e-cursus te kopiëren, verkopen, door te sturen per e-mail of te verdelen!

Tekst & vormgeving: Marina van der Wal

Fotos : Istock.com & Canva 

© 2020 Marina van der Wal

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Marina van der Wal

www.marinavanderwal.nl

Disclaimer

Bij het samenstellen van deze e-cursus is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. De auteur en haar onderneming kunnen in geen enkel geval aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden door geen enkele persoon of onderneming voor de informatie die er in dit e-book staat. De lezer accepteert alle risico‟s op elk letsel, verlies of schade dat, direct of indirect, komt door of wordt beweerd dat komt door het gebruiken van welke informatie dan ook in deze e-cursus. Voor vragen en of opmerkingen kunt u zich richten tot info@marinavanderwal.nl

Medische disclaimer 

Onze online cursussen en Online Live events zoals Live Uitzendingen en Online Masterclasses zijn ontwikkeld om de deelnemer basisprincipes van een gezond opvoedklimaat te leren en dient alleen voor informatieve doeleinden. Het is op geen enkele wijze bedoeld om medisch advies te geven. 

Ons materiaal is ontwikkeld en geschreven voor gezonde mensen zonder lichamelijke en/of mentale aandoeningen van welke aard dan ook. Raadpleeg altijd je huisarts voordat je een verandering in je leefpatroon aanbrengt als je door ervaringen uit het verleden weet dat deze grote invloed kunnen hebben op jouw welbevinden en handelen. Het doel van ons online materiaal is om gezonde mensen te helpen hun doelen te bereiken door ze te leren wat het effect van positief opvoeden inhoudt. 

In onze cursussen worden geen gezondheidsclaims geuit. De informatie in iedere e-cursus, Online Masterclass of Live Uitzending zal niet bijdragen aan het genezen, helen of corrigeren van een ziekte, kwaal of medische aandoening. De auteur is geen arts. De informatie in deze e-cursus is verzameld uit vele verschillende bronnen en verzameld door persoonlijke ervaringen. 

Gelieve je arts te raadplegen indien je medisch advies nodig hebt.