Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle e-mails, aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen met de Opdrachtgever met betrekking tot het verrichten van diensten alsmede op de verkoop en levering

van goederen in de ruimste zin des woords, zoals onder meer het inhuren van en het ter beschikking stellen van personen, ruimtes en materialen.

1.2 In  deze voorwaarden wordt verstaan onder de Opdrachtgever: degene die Marina van der Wal een opdracht verstrekt voor het contracteren van één of meerdere Deskundigen(en), het organiseren van een (onderdeel van een) evenement, congres, bijeenkomst en/of productie, een en ander in de ruimste zin des woords.

1.3 In deze voorwaarden wordt verstaan onder Marina van der Wal: de opdrachtnemer

1.4 In deze voorwaarden wordt verstaan onder De Deskundigen(en): een ieder die zich jegens Marina van der Wal heeft verbonden om ter uitvoering van een overeenkomst met de Opdrachtgever een bepaalde prestatie of dienst van welke aard dan ook te verrichten, dan wel anderszins zaken en/of diensten te leveren en/of ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords.

 

Artikel 2. Werkingssfeer

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Marina van der Wal, alsmede op alle met de Wederpartij gesloten overeenkomsten.

2.2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door de Wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden, binden Marina van der Wal niet, tenzij deze vooraf expliciet door haar schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Indien Marina van der Wal bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt, is zij bevoegd alle verweren die deze derden tegen Marina van der Wal kunnen inroepen tegen de Opdrachtgever in te roepen.

2.4 Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn ook na afloop van de overeenkomst voort te duren, blijven ook na afloop van kracht tussen partijen.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van Marina van der Wal zijn steeds vrijblijvend. Een overeenkomst met Marina van der Wal komt slechts tot stand indien Marina van der Wal een door de Opdrachtgever verstrekte opdracht schriftelijk of digitaal c.q. langs elektronische weg heeft bevestigd, waarbij de opdracht van de Opdrachtgever geldt als aanbod en de opdrachtbevestiging door Marina van der Wal als aanvaarding.

3.3. Marina van der Wal zal de overeenkomst met de Opdrachtgever schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever doen toekomen. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van deze overeenkomst omgaand, doch binnen een termijn van 7 (zeven) dagen na dagtekening in het bezit is van Marina van der Wal.

3.4. Indien  Marina van der Wal het door de Opdrachtgever ondertekende afschrift van de overeenkomst niet binnen 7 (zeven) dagen na dagtekening van de Opdrachtgever retour  heeft ontvangen, dan heeft Marina van der Wal, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke termijn per post én telefax of e-mail aan de Opdrachtgever wordt medegedeeld

3.5 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden. Marina van der Wal is niet gebonden aan mondelinge toezeggingen, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

3.6. Meer werkzaamheden op verzoek van de Opdrachtgever die geen deel uitmaken van de overeenkomst, zullen door Marina van der Wal afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder meer werkzaamheden wordt verstaan: alle buiten de in de opdrachtbevestiging c.q. overeenkomst genoemde diensten en leveringen die Marina van der Wal verricht voor de Opdrachtgever.

3.7 Marina van der Wal is niet gebonden aan offertes, waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen. Verminkingen in e-mails en onnauwkeurige opgaven per telefoon, fax en dergelijke kunnen niet ten nadelen van Marina van der Wal worden uitgelegd, voor zover deze onduidelijkheden niet aan Marina van der Wal toe te rekenen zijn.

3.8 Indien de Opdrachtgever minderjarig is, dient medegetekend te worden door een wettelijk vertegenwoordiger.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen.

4.2 Indien een lezing, presentatie, dagvoorzitterschap of ander optreden van de Specialist geheel of gedeeltelijk in een andere dan de Nederlandse taal dient te geschieden, wordt een toeslag berekend van tenminste € 500,- (zegge: vijf honderd Euro), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW, vergoedingen voor auteurs- en naburige rechten, royalties en overige heffingen. Marina van der Wal brengt dergelijke opslagen, voor zover van toepassing, apart aan de Opdrachtgever in rekening.

4.4 De Deskundige is zelf verantwoordelijk ten aanzien van eventuele loonbelastingen en sociale premies ter zake van de aan hem toekomende vergoedingen voortkomend uit de met/tussen Marina van der Wal en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten. De Deskundige vrijwaart Marina van der Wal en Opdrachtgever van dergelijke aanspraken van derden.

 

Artikel 5. Betalingen

5.1  Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, betaalt de Opdrachtgever de totale overeengekomen vergoeding uiterlijk 14 (veertien) dagen vóór uitvoeringsdatum, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op compensatie, behoudensvoor zover uit de wet uitdrukkelijk anders volgt.

5.2 Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is deze van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan zonder voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd, evenals een vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten die, zonder dat van de hoogte van deze kosten enig bewijs hoeft te worden overlegd, wordt gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag.

5.3 Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is Marina van der Wal bevoegd nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, in welk laatste geval de Opdrachtgever tenminste de in artikelen 6 lid 1 en 6 lid 2 genoemde vergoedingen verschuldigd is.

5.4 Betaling geschiedt uitsluitend aan Marina van der Wal of aan een door haar aan te wijzen vertegenwoordiger. De Opdrachtgever is niet bevoegd betalingen te verrichten aan de Deskundige.

5.5. Indien de Opdrachtgever met het betalen van enig bedrag meer dan 30 dagen in verzuim is, is de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van twee procent van de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van Marina van der Wal om nakoming, buitengerechtelijke kosten, wettelijke rente en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

5.6 Indien de Opdrachtgever met het betalen van enige factuur meer dan 60 dagen in verzuim is, is Marina van der Wal bevoegd al haar verplichtingen uit hoofde van lopende overeenkomsten met de Opdrachtgever op te schorten en/of deze overeenkomsten te ontbinden, onverminderd het recht van Marina van der Wal om nakoming, buitengerechtelijke kosten, wettelijke rente en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

5.7 In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens Marina van der Wal voor de volledige betaling van de vergoeding hoofdelijk aansprakelijk.

5.8 Levering van producten, aangeboden in ‘de winkel’ op deze website geschiedt alleen na betaling evenals e-producten.

 

Artikel 6. Annulering

6.1 De Wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met Marina van der Wal gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven en per e-mail aan Marina van der Wal mede te delen. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit aangetekend schrijven door Marina van der Wal.

6.2 De Opdrachtgever kan de overeenkomst vóór, of uiterlijk op de eerste overeengekomen datum van uitvoering geheel of gedeeltelijk opzeggen, in welk geval hij de volgende annuleringskosten verschuldigd is:

 1. tot 15 dagen voor of op de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 100% van de overeengekomen vergoeding;
 2. 16 tot 30 dagen voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 75% van de overeengekomen vergoeding;
 3. 31 dagen of langer voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 50% van de overeengekomen vergoeding.

6.3 Indien opgezegde diensten/leveringen als bedoeld in het vorige lid bestemd zijn te worden verricht c.q. geleverd door Marina van der Wal ingeschakelde derden, is de Opdrachtgever naast de in het vorige lid bedoelde kosten tevens de annuleringskosten verschuldigd die Marina van der Wal aan derden verschuldigd is.

6.4 Marina van der Wal is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Opdrachtgever:

 1. oneigenlijk gebruik maakt van de diensten van Marina van der Wal;
 2. handelt in strijd met de goede naam of met belangen van Marina van der Wal;
 3. informatie verspreidt of anderszins handelt, in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving of met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt;
 4. discriminerende informatie verspreidt of zich anderszins discriminerend gedraagt ten aanzien van onder meer uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur en afkomst;
 5. zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;
 6. surseance van betaling aanvraagt of aan hem surseance van betaling wordt verleend;
 7. zijn bedrijf verkoopt of liquideert.

In deze gevallen is de Opdrachtgever gehouden aan Marina van der Wal alle reeds voor de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden en is Marina van der Wal niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beëindigen van de overeenkomst.

6.3  Voor e-diensten wordt geen restitutie verleent. Mocht er besloten worden om dit wél te doen, dan worden administratiekosten in rekening gebracht.

6.4 Op geleverde producten welke gesigneerd zijn, wordt geen restitutie verleend.

 

Artikel 7. De Deskundige

7.1 De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de overeenkomst met Marina van der Wal, volledig bekend te zijn met de prestaties en de persoonlijkheid van De Deskundige, alsmede met de soort en/of de aard van de gecontracteerde prestaties.

7.2 Indien De Deskundige is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid of andere onvoorzieneomstandigheden zal Marina van der Wal:

 1. in overleg met de Opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum; of
 2. in overleg met de Opdrachtgever voor een vervanger zorg dragen, waarbij de eventuele meer- of minderprijs met de Opdrachtgever vooraf zal worden overlegd; of
 3. indien Marina van der Wal en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst ontbinden onder restitutie van eventueel betaalde voorschotten.

7.3 Marina van der Wal is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering van De Deskundige.

 

Artikel 8. Rechten

De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door Marina van der Wal ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan Opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij Marina van der Wal. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marina van der Wal van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

 

Artikel 9. Bepalingen met betrekking tot de opdracht/uitvoering

9.1 De Opdrachtgever zorgt voor professionele faciliteiten, zoals bepaald in de overeenkomst en/of besproken met De Specialist of diens vertegenwoordiger. Onder professionele faciliteiten worden onder andere verstaan geluidsapparatuur, audiovisuele middelen, microfoon, scherm, beamer, katheder, licht, een podium en dergelijke in de ruimste zin des woords. De Opdrachtnemer zorgt uitdrukkelijk voor een eigen (draadloze) microfoon. Deze wordt middels een XLR-stekker aangesloten op de door de opdrachtgever verzorgde geluidsapparatuur. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle faciliteiten tijdig zijn opgesteld, zich in goede staat bevinden en voldoen aan eventuele veiligheidseisen.

9.2 De bijeenkomsten/lezingen die in de avonduren plaatsvinden starten in principe om 20.00 uur, tenzij voorafgaand uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.3 Indien gewenst door De Deskundige zorgt de Opdrachtgever voor een aparte afsluitbare (kleed- of verblijfs-)ruimte, alsmede parkeergelegenheid in de directe nabijheid van de locatie van uitvoering van de overeenkomst.

9.4 Het in de overeenkomst vermelde aantal personen dat bij het optreden van De Deskundige als deelnemer/bezoeker/gast aanwezig is, is bindend. Indien dit aantal wordt overschreden, heeft Marina van der Wal het recht om hetzij het optreden ten overstaan van meer personen dan overeengekomen te weigeren, hetzij aan het optreden nadere voorwaarden te verbinden.

9.5 De Deskundige wordt geacht zelf alle voor zijn optreden vereiste papieren te bezitten, zoals bijvoorbeeld werk- en verblijfsvergunningen. Marina van der Wal is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het ontbreken ervan.

9.5 Opdrachtgever geeft toestemming voor het meebrengen van maximaal twee honden. Deze worden tijdens de bijeenkomst in verzekerde bewaring gesteld door Marina van der Wal. De hiervoor benodigde benches worden door Marina van der Wal geleverd. Het meebrengen wordt vooraf meegedeeld en geschied alleen in uiterste nood.

9.6 De Opdrachtgever staat in voor de veiligheid van De Deskundige, een en ander ter beoordeling van Marina van der Wal dan wel De Deskundige.

9.7 Indien De Deskundige optreedt buiten Nederland of het land waar hij woonplaats heeft, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor strikte naleving van de ter plaatse geldende wet- en regelgeving. In geval van twijfel dient de Opdrachtgever onverwijld contact op te nemen met Marina van der Wal en/of De Deskundige.

9.8 Indien de Opdrachtgever niet aan de in dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan, is Marina van der Wal niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen, noch aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortschieten in de nakoming ervan, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding te betalen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 De Opdrachtgever dient gebreken in nakoming van de overeenkomst binnen redelijke termijn na constatering per aangetekend schrijven aan Marina van der Wal kenbaar te maken. Als redelijke termijn wordt aangemerkt een termijn van 5 (vijf) werkdagen na voltooiing van uitvoering van de overeenkomst. Voor de vaststelling van de datum wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit aangetekend schrijven door Marina van der Wal. De nakoming van de overeenkomst wordt geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd door Marina van der Wal indien de Opdrachtgever niet binnen de termijnen vermeld in dit artikel heeft gereclameerd. Reclames die na deze termijn worden ingediend, worden derhalve niet in behandeling genomen.

10.2 Alle rechten van de Opdrachtgever om schadevergoeding, ontbinding of nakoming te vorderen in geval van gebreken in nakoming van de overeenkomst vervallen 5 (vijf) dagen na voltooiing van uitvoering van de overeenkomst.

10.3 De Opdrachtgever is niet bevoegd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of te verrekenen met vorderingen, uit welken hoofde ook, op Marina van der Wal.

10.4 Marina van der Wal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens schade die is te wijten aan opzet of grove schuld van Marina van der Wal. De Opdrachtgever vrijwaart Marina van der Wal tegen dergelijke aanspraken van derden.

10.5 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan door of namens Marina van der Wal aan de Opdrachtgever in bruikleen gegeven zaken. De Opdrachtgever vrijwaart Marina van der Wal voor alle vorderingen en kosten te dier zake.

 

Artikel 11. Overmacht

11.1 Voor zover in dit artikel niet anders is bepaald, is Marina van der Wal in geen geval aansprakelijk voor niet of niet-tijdige nakoming als gevolg van overmacht. In dergelijke gevallen zal Marina van der Wal de Opdrachtgever onverwijld in kennis stellen van de aard en de te verwachten duur en gevolgen van de overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt onder andere, maar niet uitsluitend, begrepen:

 1. gewapend conflict, (burger)oorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, en vordering zoals
 2. een van overheidswege afkondiging van nationale rouw;
 3. gevolgen van een atoomkernreactie, onverschillig hoe die reactie is ontstaan;
 4. ziekte of arbeidsongeschiktheid van De Specialist;
 5. storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen alsmede water- en energieleveringen;
 6. belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.

11.3 In geval van overmacht is Marina van der Wal gedurende 30 dagen na de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst bevoegd om haar verplichtingen alsnog na te komen. Gedurende deze periode is de Opdrachtgever slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 2 en 6 lid 3.

11.4 Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn hebben deOpdrachtgever en Marina van der Wal het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst of voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk te ontbinden indien er geen mogelijkheid bestaat om de afspraken op een andere wijze vorm te geven met in achtneming van de wettelijke bepalingen die dan gelden. Indien hier geen gehoor aan kan worden gegeven vanuit Marina van der Wal, zullen eventuele voorschotten terugbetaald worden onder aftrek van in redelijkheid gemaakte kosten.

 

Artikel 12. Geschillen

12.1 Op de door Marina van der Wal gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door Marina van der Wal en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement waar Marina van der Wal gevestigd is bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter.

 

Artikel 13. Aanvullende bepalingen

13.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marina van der Wal is het de Opdrachtgever of door de Opdrachtgever bij het optreden toegelaten derden niet toegestaan:

 1. foto-, film, video, geluids- of andere opnamen of verslagen te (doen) maken van het optreden van De Deskundige;
 2. journalisten of andere vertegenwoordigers van de pers toe te laten tot het optreden van De Deskundige zonder voorafgaand overleg en toestemming van De Deskundige;
 3. de naam en/of beeltenis van de De Deskundige te gebruiken in publicitaire uitingen via welk medium dan ook, behoudens gerichte mailings en/of uitnodigingen voor de bijeenkomst.

13.2 Bij iedere overtreding van de  in het voorgaande lid vervatte verboden zal de Opdrachtgever, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van € 10.000,- (zegge: tienduizend Euro), alsmede een boete van € 5.000,-(zegge: vijfduizend Euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Marina van der Wal nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

13.3 De Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Marina van der Wal niet bevoegd zijn rechten en/of plichten uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

13.4 Indien van toepassing is de Opdrachtgever gehouden op eigen kosten te beschikken over de vereiste licenties ter zake van auteurs- en naburige rechten. De Opdrachtgever vrijwaart Marina van der Wal voor alle gevolgen die voortvloeien uit het niet beschikken over deze licenties.

13.6 Enige bepaling in deze overeenkomst die geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of anderszins niet toepasbaar is, laat toepassing van andere bepalingen onverlet. Voor iedere nietige, vernietigbare of anderszins niettoepasbare bepaling treedt een geldige bepaling, die qua strekking de niet-toepasbare bepaling zo veel mogelijk benadert, in de plaats.

Castricum, 19 februari 2019